• Home
  • /
  • Zahnmedizinische Prophylaxeassistentinnen & Dentalhygienikerin

Praxisteam
Zahnmedizinische Prophylaxeassistentinnen & Dentalhygienikerin


Nicole Tafelski

Prophylaxeassistentin
Dentalhygienikerin
Leitung Prophylaxe
Mehr Infos

Manuela Riechers

Prophylaxeassistentin
QMB
Datenschutzbeauftragte
Assistenz der Praxisleitung
Mehr Infos

Nadja Wagener

Prophylaxeassistentin
Mehr Infos

Nazanin Taimourian

Prophylaxeassistentin
Dentalhygienikerin
Mehr Infos

Zainab Al-Baldawi

Prophylaxeassistentin
Mehr Infos

Soolmaz Choobineh

Prophylaxeassistentin
Mehr Infos